Internetové stránky používají nástroje pro shromažďování dat, jako jsou soubory cookie. Jedná se o informace o tom, jak náš web používáte. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s tímto sdělením. Číst více

Rozumím

Informace o souborech cookies

Co jsou cookies? Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu.

Jaké typy souborů používáme

Na soubory cookies se můžeme dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost

Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší navštěvy našich internetových stránek "www.spourstav.cz" a několik minut po jejich opuštění. Pomáhají základnímu fungování těchto stránek.

Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení internetových stránek, když se vrátíte, pomáhají například s přihlášením.

Účel

Klíčové (funkční) cookies - i bez těchto klíčových cookies budou naše internetové stránky fungovat. Problém může nastat jen při možnosti zůstat přihlášen.

Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Podle nich se internetové stránky upravují tak, aby jste lépe našli to, co hledáte.

Trackovací a remarketingové - pomáhají nám spolu se službou Google Analytics získávat informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, jak se na ně dostali a jak lze zajistit, aby se na ně vraceli.

Vypnutí ukládání cookies

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů.

Zateplování

Zateplování

Nevyhazujte své peníze oknem a nechte si od nás zateplit dům či revitalizovat panelový dům.

Rodinné domy

Rodinné domy

Nic pro nás není překážkou. Postavíme vám váš vysněný dům na klíč dle vašich představ.

Rekonstrukce

Rekonstrukce

Zrekonstruujeme vám dům, byt, půdní prostory či kanceláře. Co si jen budete přát.

Lité podlahy

Lité podlahy

Realizujeme lité Anhydritové podlahy do veškerých vnitřních prostorů.

Všeobecné obchodní podmínky pro subdodavatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I.

Předmět úpravy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem popř. mezi jinými smluvními subjekty, pokud předmětem smluvního vztahu je realizace díla či jiného plnění na území České Republiky a Slovenské Republiky. Úprava dle těchto VOP blíže upravuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, pokud je místem realizace díla či jiného plnění staveniště nebo jeho část, a to především na základě:

 • smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, oprava, úprava, údržba nebo montáž stavby nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti prováděné alespoň zčásti na staveništi,
 • kupní smlouvy, pokud je staveniště místem dodání alespoň části zboží,
 • smlouvy o kontrolní činnosti týkající se provádění stavby nebo s ní související,
 • smlouvy o přepravě věci, pokud je místo určení, popřípadě místo odeslání zásilky na staveništi,
 • smlouvy o nájmu nebo o provozu dopravního prostředku, jestliže je místem užívání nebo provozu dopravního prostředku alespoň zčásti staveniště,
 • smlouvy o ostraze staveniště,
 • nájemní smlouvy, pokud je místem užívání předmětu nájmu alespoň zčásti staveniště.

Jinými smluvními subjekty podle těchto podmínek se taktéž rozumí prodávající, kupující, vykonavatel kontroly, objednatel kontroly, dopravce, odesílatel, pronajímatel, nájemce, poskytovatel provozu dopravního prostředku, objednatel provozu dopravního prostředku, poskytovatel ostrahy, objednatel ostrahy nebo jiné osoba, se kterou smluvní strana v České republice a ve Slovenské republice uzavřela smlouvu, jejíž součástí jsou tyto podmínky.

Odlišná ujednání ve smlouvě od VOP mají přednost před zněním těchto podmínek.

Hovoří-li se v obsahu těchto VOP o zhotoviteli, přísluší stejná práva a povinnosti i jiným smluvním subjektům, pokud nejsou v příslušné smlouvě jako zhotovitel označeny, pokud jejich předmět plnění splňuje podmínku úpravy těchto podmínek.

Hovoří-li se v obsahu těchto VOP o objednateli, přísluší stejná práva a povinnosti i jiným smluvním subjektům, pokud nejsou v příslušné smlouvě jako objednatel označeny, pokud jejich předmět plnění splňuje podmínku úpravy těchto podmínek.

II.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek. Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele, zejména pokynů určeného zástupce objednatele, bezpečnostního technika, energetika, zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora BOZP na staveništi.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel nebo osoby, za které zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal nápravu.

Zhotovitel se především zavazuje respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce § 101 až §108, Zákoně č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a při práci v kolejišti i předpis Českých drah OP16 a rozhodnutí drážní autority.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více subjektů uzavře s nimi dohodu ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 ZP která bude zohledňovat a konkretizovat  zejména požadavky:

 • na vzájemné písemné informace o rizicích,
 • na vzájemnou spolupráci při zajišťování BOZP, bezpečného, nezávadného a zdraví    neohrožujícího, pracovního prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se na pracovišti zaměstnavatele,
 • na vytváření předpokladů a podmínek, aby činnosti a práce pracovníků mohly být organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také pracovníci dalšího zaměstnavatele.

Je-li na staveništi ustanoven koordinátor BOZP ve smyslu § 14 zák. č. 309/2006 Sb., (v platném znění) je zhotovitel povinen:

 • nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o  rizicích vznikajících při výkonu pracovních nebo technologických činností,
 • nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi předložit technologický postup pro prováděné práce,
 • poskytnout koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,
 • předávat koordinátorovi včas veškeré informace mající vliv na BOZP,
 • brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora,
 • dodržovat plán BOZP,
 • zúčastňovat se kontrolních dnů,
 • postupovat dle dohodnutých opatření způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.

Určení zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště, a seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. O tom smluvní strany vyhotoví zápis, popřípadě to uvedou v zápise o předání staveniště nebo ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi.

Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními nebo jinými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na staveništi jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.

Zhotovitel přebírá odpovědnost za realizaci konkrétních opatření vyplývající z předpisů k zajištění BOZP a opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik na příslušné stavbě, zejména ve fázích se zvýšenými riziky.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat způsob a četnost kontrol BOZP na stavbě – pravidelné kontroly úrovně BOZP, zejména stavu technické prevence (§ 102 odst. 3 ZP), kontroly účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence rizik (§ 102 odst. 7 ZP), kontroly dodržování bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů, kontroly používání OOPP (§104 odst. 1 ZP), kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení na stavbě.

Zhotovitel zajistí přístup do jim užívaných prostorů pracoviště.

Zhotovitel se zavazuje doložit na vyzvání objednatele příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost svých zaměstnanců (školení, průkaz, oprávnění prokazující odbornou způsobilost apod.)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnost nevyřazovat, neměnit  nebo nepřestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a správně tato zařízení používat

Zhotovitel se zavazuje v případě svařování dodržovat podmínky ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.

Zhotovitel přijímá podpisem této smlouvy odpovědnost za škodu která vznikne objednateli v souvislosti s neplněním jednotlivých ustanovení této smlouvy.

Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli podmínky zahájení prací zhotovitelem, podmínky provozu strojů a zařízení.

Objednatel zajistí organizaci spolupráce mezi objednatelem a zhotoviteli, včetně po sobě nastupujících firem na stejném pracovišti, informace o termínech příp. prodloužení termínů dokončení díla, informace o přerušení prací a jejich opětovném zahájení.

Objednatel určí způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, využití jeřábů, nákladních výtahů, vrátků apod., udržování těchto prostor a zařízení.

Objednatel  určí možnosti napojení strojů a nářadí používaných zhotovitelem na provozní el. zařízení.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přílby a výstražné vesty, popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky, a zavazuje se jejich používání soustavně kontrolovat.

Zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v prostoru s kolektivním zajištěním a zčásti mimo něj, jsou povinni mít po celou dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj s připojovacím lanem a pádovou brzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance vhodným způsobem se zajistit při provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na pracovišti bez kolektivního zajištění.

O předávání prostředků kolektivní ochrany proti pádu mezi zhotovitelem a objednatelem se pořídí písemný zápis. K tomu postačuje i zápis ve stavebním deníku.

Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí zhotovitel zpracovat písemně, zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Při změně pracovního postupu je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Zhotovitel se zavazuje zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jištění školení o jeho použití a předat jim prostředky tohoto jištění na základě písemného zápisu.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít stávající konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prostředky musí zhotovitel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení. Provozem zdvihacích prostředků nesmí vzniknout škoda na dokončeném povrchu stavby nebo inženýrských sítích.

Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz.

Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců.

Zaměstnanci zhotovitele musejí být na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem stanoveným objednatelem.

Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.

Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení zřízené zhotovitelem je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí předmětu díla vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších zhotovitelů objednatele na pracovištích, která se nacházejí na takto předaných částech díla, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich s vědomím objednatele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí předmětu díla.

Skládky a místa pro uložení drobného materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

Objednatel bude vyžadovat  informace o pracovních úrazech a závažných událostech a postup při jejich vzniku.

Objednatel určí organizaci první pomoci (vybavenost, umístění a podmínky pro poskytování první pomoci na staveništi (pracovišti objednatele).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel jménem zhotovitele.

Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel nebo osoby, za které zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal nápravu.

III.

Požární ochrana

Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele v oblasti požární ochrany na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně.

O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.

Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezení vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm zhotovitel včas předloží též určenému zástupci objednatele.

Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

IV.

Ochrana životního prostředí

Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi se nesmějí žádné odpady spalovat.

Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu zhotovitele na nákladech spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy.

Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu nebo nakládání odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje nakládat chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin určených podle projektové dokumentace k odstranění projedná s příslušnými orgány veřejné správy. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

 

V.

Zajištění závazků

Jestliže zhotovitel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a těchto podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každé takové porušení.

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti dnů od uplatnění nároků na jejich úhradu u zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škody zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen.

 

VI.

Závěrečná ujednání

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich podpisu poslední ze smluvních stran.

Vztahy mezi účastníky se řídí příslušným ustanovením dotčených právních předpisů v platném znění.

Obě strany prohlašují, že si tyto VOP přečetly a s jejím zněním souhlasí, že byla sjednána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

Tyto VOP byly sepsány ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré.

Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek za neplatné, nebo právně neúčinné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení ani platnost těchto podmínek obecně.

 

O nás

 

Stavební činnost